• ul. Piotra Niedurnego 65/4, 41-709 Ruda Śląska

Etapy procesu inwestycyjno – budowlanego dla instalacji OZE

Co warto wiedzieć o procesie inwestycyjno – budowlanym dla instalacji fotowoltaicznych?

Proces inwestycyjno-budowlany przedsięwzięcia OZE, w tym oczywiście przedsięwzięcia z zakresu fotowoltaiki, składa się z kilku etapów, których występowanie uzależnione jest od mocy jaką dana instalacja ma wytwarzać. Co istotne w ustawie z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.) zwanej w dalszej części artykułu OdnŹródłaEnU, nie uregulowano w żaden odmienny sposób samego procesu inwestycyjno-budowlanego dla tego rodzaju przedsięwzięć. Z powyższego wynika zatem, iż  realizacja budowy instalacji OZE wymagać będzie przejścia standardowej procedury inwestycyjno-budowlanej.

Jakie decyzje potrzebne są do budowy instalacji fotowoltaicznej (OZE)?

Standardowy katalog decyzji dla realizacji instalacji OZE, które należy uzyskać obejmuje:

a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

b) decyzję o warunkach zabudowy lub konieczność wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

c) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie;

d) pozwolenia na użytkowanie.

Powyższy katalog ulega natomiast pewnym modyfikacjom w zależności od wielkości danej instalacji, o czym będzie mowa w odrębnym artykule.

Ostatnim etapem procesu inwestycyjno – budowlanego dla instalacji OZE jest udział w aukcjach OZE.  Aukcje OZE są aktualnie obowiązującym systemem wsparcia dla wytwarzania energii z OZE. Niemniej w tym miejscu warto nadmienić, iż alternatywą dla państwowego systemu  wsparcia są co raz częściej zawierane przez wytwórców umowy PPA (Power Purchase Agreement) z konkretnym odbiorcą energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, co szczegółowo omówię w odrębnym artykule.

Dodatkowo należy pamiętać, że wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji OZE – zgodnie z OdnŹródłaEnU – wiąże się także z pewnymi obowiązkami po stronie wytwórcy energii. W przypadku mikroinstalacji (do 50 kW) na wytwórcy energii elektrycznej (tak na prosumencie,  jak i wytwórcy energii innym niż prosument) ciążą obowiązki informacyjne przed i po przyłączeniu instalacji. Z kolei wytwórca energii elektrycznej małej instalacji (tj. instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW) obwiązany jest prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz uzyskać wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. W przypadku pozostałych instalacji na wytwórcy energii ciąży obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz uzyskania koncesji udzielanej przez Prezesa URE. Uzyskanie koncesji stanowi finalną decyzję konieczną do rozpoczęcia działalności gospodarczej obejmującej wytwarzanie energii elektrycznej. Niemniej jednak ze względu na bardzo długi czas trwania procesu pozyskania tej decyzji należałoby rozważyć uprzednie pozyskanie promesy koncesji.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.


W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.