• ul. Piotra Niedurnego 65/4, 41-709 Ruda Śląska

Czy budowa instalacji fotowoltaicznej (OZE) wymaga pozwolenia na budowę?

Czy budowa instalacji fotowoltaicznej (OZE) wymaga pozwolenia na budowę? Chciałbym wybudować farmę fotowoltaiczną, czy potrzebuję pozwolenia na budowę?

 

Takie pytania często padają z ust moich klientów.

Jak to zatem jest z tą fotowoltaiką i pozwoleniem na budowę?

Zacznijmy jednak od omówienia podstawowych zagadnień dotyczących pozwolenia na budowę.

W przypadku większości robót budowlanych niezbędne jest uprzednie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Tylko na podstawie takiej decyzji możliwe jest rozpoczęcie robót, których przedmiotem jest budowa obiektu budowlanego, lub robót innych niż budowa obiektu budowlanego.

Zgodnie z prawem budowlanym przez pojęcie budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei przez pojęcie roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Od powyższej reguły, tj. konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, istnieją oczywiście wyjątki. Mowa tutaj o sytuacjach, w których budowa może zostać rozpoczęta na podstawie zgłoszenie właściwemu organowi administracji publicznej zamiaru przystąpienia do wykonania określonych robót budowlanych oraz o przypadkach, w których rozpoczęcie budowy nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

 

Zobacz także: Kredyt frankowy – jak wygrać z bankiem.

 

Jakie instalacje fotowoltaiczne nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę?

Prace z zakresu fotowoltaiki, które nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę to prace polegające na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy elektrycznej zainstalowanej nie większej niż 50 kW. Nie można natomiast zapomnieć, iż pomimo braku potrzeby dokonania zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na budowę na inwestorze ciążą pewne obowiązki. Winien on na przykład uzgodnić projekt urządzeń fotowoltaicznych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu prac i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji fotowoltaicznej. Obowiązek opisany w zdaniu poprzedzającym dotyczy urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Od powyższej zasady prawo przewiduje jednak wyjątki. W określony przypadkach może jednak zaistnieć konieczność dokonania zgłoszenia montażu instalacji fotowoltaicznej.

Pierwszym przypadkiem, w którym koniecznie będzie uzyskanie pozwolenia na budowę jest realizacja przedsięwzięcia, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Dotyczy to zazwyczaj budowy dużej farmy fotowoltaicznej, której powierzchnia zabudowy jest nie mniejsza niż 1 ha, a w przypadku budowy farmy fotowoltaicznej na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w  6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody art. 6 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o ochronie przyrody o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha.

Drugim z kolei wyjątkiem, w związku z którym inwestor będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę, jest montaż urządzeń fotowoltaicznych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Zgłoszenie zaś będzie wymagane dla robót wykonywanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W takim przypadku do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia powyższych robót należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Zobacz także: Czy budowa farmy fotowoltaicznej wymaga decyzji środowiskowej?

 

Kolejnym przypadkiem, w którym konieczne jest dokonanie zgłoszenia, będzie montaż urządzeń fotowoltaicznych na obiekcie, a wysokość takich urządzeń będzie wyższa niż 3m. Dotyczy to także przypadku montażu urządzeń fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy poniżej 50 kW.

W przypadku wszystkich pozostałych przedsięwzięć OZE przepisy przewidują standardową procedurę, czyli konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest co do zasady starosta. Organem wyższego stopnia jest z kolei wojewoda.

Powyższa zasada ma także zastosowanie w przypadku pozwoleń na budowę wydawanych dla przedsięwzięć OZE. Wyjątek obejmuje jedynie budowę elektrowni wiatrowych, w przypadku których właściwy będzie – jako organ pierwszej instancji – wojewoda.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.


W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.